UKI

Научна дейност

Индивидуални и колективни издания на звеното

От самото си основаване през 1973 г. като постоянно структурно звено в системата на БАН, Секция ПИНИ се занимава преди всичко с научно-изследователска дейност. Това включва на първо място работа по индивидуални, колективни и съвместни междуинституционални проекти по проблеми на помощните исторически науки и други гранични области, попадащи в предметологичния обсег на звеното.

Резултатите от тази дейност са обнародвани в различни по обем научни публикации (монографии, студии и статии), като отделни аспекти са представени в доклади и съобщения на научни форуми - локални, регионални, национални и с международно участие.

От 2006 г. Секция ПИНИ е средоточие на дейността и на българската част на смесена Българо-унгарска комисия на историците при Българската и Унгарската академия на науките.

web decoration

Помощни исторически дисциплини

Основно периодично издание на Секцията е поредицата "Помощни исторически дисциплини" (ISSN 0205-2504). Тя възниква с цел да способства за интеграцията на специалистите в областта, работещи в различни звена на БАН, Софийския университет "Св. Климент Охридски", Главно управление на архивите при МС (днес - Държавна агенция "Архиви"), Български исторически архив при Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий" и пр. Организацията, координацията, съставителството и редакцията на поредица ПИД се осъществяват от К. Георгиев (гл. редактор) и А. Запрянова (член на редколегията). Първоначално изданието се финансира от Единния Център по История, а по-късно от Института по история. Поредицата става едно от малкото периодични издания в България, чиито томове се индексират от "American Historical Abstracts".

"Помощни исторически дисциплини" е единственото по рода си издание в България, в което се осветляват теоретичните и приложните проблеми, произтичащи при работата с различните по произход, вид, време и адресат документални паметници. Публикациите дават знания за всички хуманитарни области, които се основават на исторически извори. Това определя и широкия читателски кръг - специалисти по гражданска история, литературознание, лингвистика, етнография..., архивни и музейни работници, учители, студенти, практици от генеалогични и хералдични дружества.

Поредицата "Помощни исторически дисциплини" предлага възможност на широката читателска аудитория в България да се запознае с развитието на тези области на знанието в Германия, Полша, Русия, Румъния чрез статиите на чуждестранните специалисти. В рубриката "В творческата лаборатория на изследователя" се разкрива отношението на видни учени към изворите на историята, очертават се методологичните задачи на изворовото познание. Те ще останат като документи на своето време за историята на българската историческа мисъл.

Първите няколко тома от поредицата (том 1-5: 1979, 1980, 1981, 1986, 1991 г.) излизат на български език с резюмета на руски и немски езици. Представа за тяхното съдържание дава справката, изготвена от покойния колега д-р Свилен Станимиров. След близо две-десетилетно прекъсване поредицата бе възобновена в нов дизайн и с нов тематичен облик. Сега тя се реализира под формата на сборници - тематични, юбилейни, или съдържащи докладите от научни конференции. Основната заслуга за това е на доц. П. Пейковска.

Родознание / Genealogia

В последното десетилетие Секцията стана средище на подготовката и издаването на сп. "Родознание / Genealogia" - орган на Българската генеалогична федерация "Родознание". Изключително активна в това отношение е дейността на доц. А. Запрянова - председател на БГФ "Родознание", както и на нейните членове - доц. М. Веков и доц. П. Пейковска. (Вж. Архив на списанието)

Авторски монографии

Сборници и други издания

  • Личните документи като исторически извор. София: Издателство на БАН, 1987, 384 с.
  • Петдесет години Институт по история при БАН, 1847-1997. София: Издателска къща „Гутенберг“, 1999, 405 с. ISBN 954-9943-03-8.
  • Пътят на България: Църква - Държава - Общество / Bulgarien auf dem Weg: Kirche - Staat - Gesellschaft. Herausgeber: Basilius J. Groen, Valery Stojanow. Varna-Wien, 2008, 536 S. ISBN: 978-3-901188-11-4.
  • Bulgarian-Hungarian Scholarly Forum II: Nations and Minorities in Central and South-East Europe. Sofia, May 16-18, 2007. Papers. Editors: P. Peykovska, A. Seres. Sofia–Budapest, 2008, 328 pp. On-line.
  • Интердисциплинарни диалози на историята. Сборник в чест на ст.н.с. д-р Антоанета Запрянова. София: Институт по история при БАН, 2009, 368 с. ISBN: 978-954-92267-7-5.
  • Bulgarian-Hungarian Scholarly Forum III: Borders and Societies in the History of the Central- and East-Europe. Papers. Editors: P. Peykovska, G. Demeter. Sofia-Budapest, 2011, 372 pp.
  • Eвразийски хоризонти: минало и настояще / Eurasian Horizons: Past and Present. Сборник в чест на проф. д.и.н. Валери Стоянов / Collection of Papers in Honor of Prof. Valery Stoyanow. София: Институт за исторически изследвания - БАН, 2011, 438 с. ISSN 0205-2504. (= Помощни исторически дисциплини, т. VІІ)
  • Publications of the Bulgarian-Hungarian History Commission - 4: Миграции на хора и идеи в България и Унгария / Emberek és esymék migrációja Bulgáriában és Magzarországon / Migrations of People and Ideas in Bulgaria and Hungary. Editors: P. Peykovska, G. Demeter. София, 2018, 456 с. ISSN 2535-0757, ISBN 978-963-416-127-1 (MTA BTK TTI), ISBN 978-954-326-369-1.