UKI

Научна дейност

Индивидуални и колективни издания на звеното

Помощни исторически дисциплини

Pomoshtni istoricheski disciplini, t. 1

ISSN 0205-2504

Помощни исторически дисциплини, том 1

Издание на Единния център за история при БАН, сектор "Помощни исторически дисциплини"
Издателство "Наука и изкуство", София, 1979, 296 с.
Ред. колегия: Кънчо Георгиев (отг. ред.), Кирил Василев, Иван Дуйчев, Антоанета Тодорова, Величка Филипова

Съдържание

Предговор 5

Общи теоретични изследвания 9

 • Някои теоретически проблеми на съвременната историческа наука 11
 • Кънчо Георгиев. Историята и нейните извори. Помощни исторически дисциплини 22
 • Антоанета Тодорова. За типологията на изворите за историографското изследване 86
 • Андрей Патерински. История и социология (теоретични и извороведски аспекти на интеграцията) 106

Конкретни изследвания

 • Людмила Живкова. Лондонското четвероевангелие на цар Иван Александър от 1356 г. 145
 • Пеньо Русев. Документалност и художественост в средновековните писмени паметници 157
 • Божидар Райков. Българската палеография като помощна историческа дисциплина и поглед върху проблема за произхода на авторството на българските азбуки 176
 • Петър Коледаров. Историческата палеография и нейните задачи в България 190
 • Кирила Възвъзова-Каратеодорова. Принос към историята на българската сфрагистика през Възраждането 210
 • Ана Рошковска. Възрожденската глиптика като източник на историческа информация 226
 • Куйо Куев. Нови преписи от "Черковно сказание" на Константин Преславски 247
 • Боню Ангелов. Археографски приноси. Кратки вести за стари български ръкописи и книжовници. "Ода в чест на Ю. Ив. Венелин" от Георги Пешаков 269
 • Михаил Йонов. Чуждите пътеписи като извори за историята на българските земи 284
 • Елена Бояджиева, Класификационни системи и тезауруси в историческата наука 311
 • Николай Генчев, Антоанета Тодорова. Помощните исторически дисциплини и висшето образование по история 334

Съобщения

 • Аспарух Велков. Нов фотографски метод за възпроизвеждане на филиграни от архивни документи 351

В творческата лаборатория на изследователя

 • Интервю с акад. Д. Косев 357

Научни вести

 • Евдокия Петрова. Международен информационен център по балканистика 367
 • Клара Жечева. Двадесет и пет години централизирано архивно дело в НР България
 • Величка Филипова. Информация за работата на VІІІ конгрес на архивите, състоял се от 27 септември до 1 октомври 1976 г. във Вашингтон, САЩ 371
 • Б. Райков. Съветски палеограф - гост на българските медиависти 377
 • Дарина Караджова. Изложби на славянските ръкописи 379

Хроника

 • Иван Дуйчев - народен деятел на науката 384

Pomoshtni istoricheski disciplini, t. 2

ISSN 0205-2504

Помощни исторически дисциплини, том 2

Издание на Единния център за история при БАН, сектор "Помощни исторически дисциплини"
Издателство "Наука и изкуство", София, 1980, 296 с.
Ред. колегия: Кънчо Георгиев (отг. ред.), Кирил Василев, Иван Дуйчев, Антоанета Тодорова, Величка Филипова

Съдържание

Общи теоретични изследвания

 • Кънчо Георгиев. Субективният фактор в историческото познание (от гносеологически към извороведски аспекти на проблема) 7
 • Александър Фол. Interpraetatio Thracica 60
 • Хелмут Льоцке0 (ГДР). Проблеми на марксистко-ленинското изворознание и критика на източниците 75

Помощните исторически дисциплини в другите страни

 • Сигурт О. Шмит (СССР). Най-новите изследвания на съветските учени в областта археографията, архивознанието, изворознанието и другите специални дисциплини на отечествената история 99
 • Бернд Рюдигер (ГДР). Изследвания в областта на изворознанието и помощните исторически дисциплини в ГДР 130

Конкретни изследвания

 • Хана Хинкова (ЧССР). Непубликувани пътеписни дневници на Якоб фон Бетцег за България от ХVІ в. 167
 • Мирослав Зафиров. Предварителни бележки към въпроса за появата и разпространението на хартията в България през ХІІІ-ХІV в. 180
 • Славка Драганова. Османотурските регистри за селото от средата на ХІХ в. като исторически извор 204
 • Андрей Патерински. Езикът, устната традиция и устните извори в историческото познание 221

Съобщения

 • Божидар Райков. Бележки към историята на българския тайнопис 237

В чест на Никола Михов

 • Веселин Трайков. Научното дело на д-р Никола Михов (1877-1962) 245
 • Любен Беров. Трудовете на Н. Михов като източник за стопанската история на България 260

В творческата лаборатория на изследователя

 • Интервю с акад. Хр. Христов 273

Отзиви за книги

 • Кирил Ежков (ГДР). Karl-Georg Faber, Theorie der geschichtswissenschaft, München, Verlag C. H., 1974, 165 s. 285

Pomoshtni istoricheski disciplini, t. 3

ISSN 0205-2504

Помощни исторически дисциплини, том 3

Издание на Единния център за история при БАН, сектор "Помощни исторически дисциплини"
Издателство "Наука и изкуство", София, 1981, 325 с.
Ред. колегия: Кънчо Георгиев (отг. ред.), Кирил Василев, Иван Дуйчев, Антоанета Тодорова

Съдържание

 • Иван Дуйчев. Тринадесетвековният юбилей на българската държава 5

Общи теоретични изследвания

 • Кирил Василев. История и идеология 11
 • Желязко Стоянов. фактофиксиращите знания и структурата на историческите изследвания 35

Конкретни изследвания

 • Аксиния Джурова. Писмовни материали и инструменти за писане 61
 • Елена Коцева. Към въпроса за палеографските особености на кирилските ръкописи от Х-ХІІІ в. 68
 • Боряна Велчева. За една кирилска приписка в Асеманиевото евангелие 94
 • Маргарита Кискинова. Йосиф Симоний Асемани - един изследвач на българското минало (живот и творчество) 100
 • Сесилия Димитрова-Чудилова. Българската средновековна нумизматика - история на проучванията 119
 • Аспарух Велков. За дипломатико-палеографското проучване на османотурските архивни документи 133
 • Бистра Цветкова. Османотурските извори за хайдутското движение през ХV-ХVІІІ в. 157
 • Катерина Венедикова. Имена, свързани с българи в Мала Азия през ХІ в. в един литературен паметник 173
 • Анна Рошковска. Патриотичната тема в изобразителното изкуство от епохата на Възраждането като исторически извор 183
 • Александър Величков. Някои аспекти на приложението на факторния анализ и графичното моделиране в историческото изследване 199
 • Андрей Патерински. Някои теоретични аспекти на приложението на статистическите методи при изследване на имуществената диференциация 218
 • Христо Йонков. Социален и класов състав на революционните комитети в Априлското въстание 1876 г. (социологическо изследване на ІV революционен окръг) 242
 • Лидия Манолова. Научната информация в помощ на изследванията по история на България при социализма 267
 • Антоанета Тодорова. Научната периодика като историографски извор 281

В творческата лаборатория на изследователя

 • Интервю с акад. Димитър Ангелов 291

Рецензии и отзиви на книги

 • Валери Стоянов. Нов принос към "ислямската" дипломатика 303
 • Августина Магаева. Ново изследване върху проблемите на изворознанието 307

Научен живот

 • Антоанета Тодорова. Национална конференция, посветена на проблемите на помощните исторически дисциплини (София, 28-29 ноември, 1979 г.) 311
 • Маргарита Кискинова. Семинар по латинска палеография и дипломатика (Рим, 20 ноември - 14 декември 1979 г.) 314

Pomoshtni istoricheski disciplini, t. 4

ISSN 0205-2504

Помощни исторически дисциплини, том 4

Издание на Единния център за история при БАН, сектор "Помощни исторически дисциплини"
Издателство на Българската академия на науките, София, 1986, 320 с.
Ред. колегия: Кънчо Георгиев (отг. ред.), Кирил Василев, Иван Дуйчев, Антоанета Запрянова-Тодорова

Съдържание

Общи теоретични изследвания

 • Христо Христов. Българската история и нейните извори 5
 • Олга Медушевская. Теоретични въпроси на историческото изворознание 11
 • Желязко Стоянов. Обективното и субективното в историческите източници 24
 • Антоанета Запрянова-Тодорова. За гносеологичния статус на историческия документ 42

Конкретни изследвания

 • Христо Дерменджиев. Значимостта на хералдиката като помощна историческа дисциплина и мястото й в историческата наука
 • Йордан Заимов. Проблеми на ономастиката 104
 • Мариана Димитрова. Из кодиколожко-палеографската проблематика на среднобългарските ръкописи (Ръкопис Q. п. 1 56 - ГПБ "Салтиков-Шчедрин") 115
 • Василка Тъпкова-Заимова, Михаил Войнов, Любомир Йончев. Проблеми на издаването на средновековните извори за българската история 147
 • Петър Коледаров. Средновековните карти като извор за българската истоприя 152
 • Бистра Цветкова. Османските извори в българската историческа наука 183
 • Валери Стоянов. Някои съображения при периодизиране развитието на османотурската палеография и дипломатика 197
 • Йоанна Списаревска. Новооткрити документи за българската история в архива на конгрегацията "De Propaganda Fide" 204
 • Илия Тодоров. Електронноизчислителните машини в текстологичните изследвания 216

Помощните исторически дисциплини в другите страни

 • Анджей Грабски (Полша). Йоахим Лелевел и началото на развитието на помощните исторически дисциплини в Полша 227
 • Дамян Богдан (Румъния). Развитие на помощните исторически дисциплини в Румъния 243
 • Августина Магаева. Проблемите на помощните исторически дисциплини в списание "Вопросы истории" 281

В творческата лаборатория на изследователя

 • Интервю с чл.кор. Ефрем Каранфилов 293

Отзиви за книги

 • Ценен принос в областта на славянската палеография и дипломатика 296
 • Антоанета Запрянова-Тодорова. Българската ръкописна книга - извор за историята на България 308

Pomoshtni istoricheski disciplini, t. 5

ISSN 0205-2504

Помощни исторически дисциплини, том 5

Издание на Единния център за история при БАН, сектор "Помощни исторически дисциплини"
Издателство на БАН, София, 1991, 271 с.
Ред. колегия: Кънчо Георгиев (отг. ред.), Кирил Василев, Антоанета Запрянова-Тодорова, Веселин Трайков

Съдържание

Общи теоретични изследвания

 • Кънчо Георгиев. Лингвистични аспекти на изворовата критика 5

Конкретни изследвания

 • Дан Бериндей (Румъния). Генеалогията в съвременния свят 55
 • Иван Хлавачек (Чехословакия). Към въпроса за предмета на кодикологията 67
 • Цвете Лазова. Ирис фон Бредов, Теоретически и технически проблеми при издаването на извори на историята на Тракия и траките през късната античност 77
 • Аксиния Джурова. Влияние на латинската традиция върху българските ръкописив периода на унията 89
 • Бистра Николова. Приписката в българската ръкописна книга от Х-ХІV в. (Проблеми на извороведското им изследване) 98
 • Сесилия Димитрова-Чудилова. По някои въпроси на монетосеченето на Иван Шишман (1371-1393) (По данни от съкровищата) 113
 • Надя Данова. Гръцки извори за българската история ХV-ХІХ в. - състояние и перспективи на проучването им 123
 • Боян Бешевлиев. Старите географски карти до ХІХ в. като извор за историята на историческата география на българските земи 129
 • Даринка Караджова. Орнаментиката в ръкописите от котленския книжовен център през ХVІІІ в. 140
 • Валери Стоянов. Нотификациите "nišān" и "sebeb-i tahrîr" в османотурските султански документи 172
 • Катерина Венедикова. Епиграфски паметници в Родопите от османско време 198
 • Славка Драганова, Два османски документа за Дунавския вилает 226
 • Мария Галанова. Извори за етнопсихологическите изследвания 230
 • Емилия Костова. Развитие на ретроспективната библиография по история 243

В творческата лаборатория на изследователя

 • Академик Д. С. Лихачов за помощните исторически дисциплини 257
 • Интервю с проф. д-р Александър Фол 266

In Memoriam

 • Академик Иван Дуйчев 262

Pomoshtni istoricheski disciplini, t. 6

ISSN 0205-2504

Помощни исторически дисциплини, том 6
POLITICAL, SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL ELITES IN THE CENTRAL- AND EAST-EUROPEAN STATES IN MODERNITY AND POST-MODERNITY
[Политически, обществени, икономически и културни елити в страните от Централна и Източна Европа в модерната и постмодерната епоха]. Hungarian-Bulgarian History Conference, Budapest, May 14-15, 2009. Papers.

Edition of the Isntitute for Historical Studies, BAS - Department of Auxiliary Sciences of History and Informatics
Editors Gábor Demeter, Penka Peykovska
Sofia-Budapest, 2010, 408 p.

Table of Contents

 • Preface, 6-7
 • Акад. Георги Марков. Третото българско царство между отрицанието и идеализацията, 9-12.
 • Imre Ress. Adalék a dinasztikus tudományos elit nacionalizálódásához az Osztrák-Magyar Monarchiában a bécsi udvari levéltárak példáján (1867-1885), Summary in German, 13-37.
 • Antoaneta Zapryanova. Раждането на българския политически елит в края на ХІХ в. и последствията в началото на ХХІ в., Summary in English, 38-42.
 • Gábor Demeter, Róbert Bagdi. The Role of Horizontal and Vertical Mobility in the Reproduction and Transformation of Local Society. A Statistical Analysis of Two County Seats: Eger, Sátoraljaújhely (1867-1910), Summary in Bulgarian, 43-57.
 • Attila Pandula, I. Ferdinánd bolgár cár rendjelei és kitüntetései, Summary in German, 58-83.
 • Ольга В. Хаванова. О болгарском происхождении графов Пеячевичей (публикация документа), 84-90.
 • Анжела Стыкалина-Колин, Митрополит Вениамин Костаки – яркий представитель политической и культурной элиты Молдовы первой половины XIX в., 91-94.
 • Attila Seres. A magyar kormányzat és a társadalmi szervezetek segélyezésének szerepe a moldvai csángók magyar nyelvű egyházi életének fenntartásában a dualizmus korában, Summary in Russian, 95-123.
 • Judit Pál, Erdélyi főispánok az 1876. évi közigazgatási reform után, 124-140.
 • Пенка Пейковска. Българи-студенти в унгарски университети и висши учебни заведения от средата на ХІХ в. до средата на ХХ в., Summary in English, 141-167.
 • Gábor Egry. “Front-line, No-man's Land or Fortress?” The Hungarian Minority Elite in Romania between National Identity and Regional Self-consciousness (1918–1944), Summary in Bulgarian, 167-188
 • Blagovest Njagulov, Bulgarian Minority Elites in Greater Romania (1918-1940), Summary in Bulgarian, 189-199.
 • Ваня Стоянова. Духовният елит на българската общност в Турция между двете световни войни, Summary in English, 200-211.
 • Николай Поппетров. „Новият” политик на „новата” държава (20-те – началото на 40-те години на ХХ в.) Въведение към един аспект от историята на елитите, Summary in English, 212-235.
 • Árpád Hornyák. Szántó Gábor és a jugoszláviai magyar hűségmozgalom, Summary in Bulgarian, 236-250.
 • István Jobbágy. Politikai elit és intézményrendszer Szlovákiában (1918-2006): magyar kisebbségi elit Szlovákiában, Summary in English, 251-277.
 • Margit Kőszegi. From Power to Minority Status: the Changing Situation of Turks in Bulgaria in Ethnic Geographical Aspect, Summary in Hungarian, 278-289.
 • Valery Stojanow. Zur Frühgeschichte der BRF – Minderheiteneliten im Wechsel, Summary in Bulgarian, 290-298.
 • Нина Киселкова. Към дискусията за преосмисляне на близкото историческо минало: събитията в Плачковската селска община (1941–1944) и Народният съд в Дряново (14-25 февруари 1945 г.). Хронология на един частен случай, 299-316.
 • Александр С. Стыкалин, Как мировая коммунистическая элита отмечала 40-летний юбилей октябрьской революции в России. (К истории подготовки и проведения московских совещаний компартий, ноябрь 1957 г.), 317-338.
 • Tomoki Watanabe. The Rock Opera ‘Stephen, The King’ as a Source for the Opposition of the Cultural Elite in Hungary in the 1980s, 339-352.
 • Iliana Marcheva. The Bulgarian Model of Transition: Privatization and the Emergence of the New Economic Actors in the 1990s, Summary in Bulgarian, 353-363.
 • Мариана Малинова. Инвестиционната политика на китайския икономически и политически елит на Балканите, Summary in English, 364-384.
 • Томоки Ватанабе. Номенклатурата на филмите като извор на историческа информация. Паралели в историята на японското и източноевропейското кино, 385-404.
 • In memoriam. Проф. д.и.н. Кънчо Георгиев, 405-407.

Pomoshtni istoricheski disciplini, t. 7

ISSN 0205-2504

Помощни исторически дисциплини, том 7
ЕВРАЗИЙСКИ ХОРИЗОНТИ: МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ. Сборник в чест на проф. д.и.н. Валери Стоянов
EURASIAN HORIZONS: PAST AND PRESENT. Collection of Papers in Honor of Prof. Valery Stoyanow

Съст. М. Веков, Н. Поппетров, А. Запрянова, П. Пейковска, М. Малинова
Институт за исторически изследвания - БАН
София, 2011, 452 с.

Съдържание

 • Предговор 7
 • Антоанета Запрянова, Манчо Веков. Творческият път проф. Валери Стоянов - единство на многообразието 9
 • Валери Стоянов: Библиография 17
 • Александър Тошков (Ню Йорк/Торонто). Проблемът за корупцията в светлината на "Делото Стамболийски" 30
 • Ваня Стоянова. Църква и национална идентичност: БПЦ и българите в Турция между двете световни войни 51
 • Владимир Ангелов. Сведения за западните народи в съчинението на Лаоник Халкокондил (из Laonici Chalcocondiliae Historiarum Demonstrationes, I, IV, V) 62
 • Георги Марков. Сбогом на "Балканизацията" 74
 • Gábor Demeter (Budapest). Tribute to auxiliary disciplines. Cliometry as an instrument for historians - methodological problems at different scales 83
 • Géza Dávid (Budapest). Ein ungewöhnlich selbstsicherer osmanischer Prominenter: Osman Schah 111
 • Zvi Keren (Kfar-Menachem). Decline and Growth - the Disparate Fortunes of three Communities on the Periphery of the Ottoman Europe: Nikopol, Vidin and Ruscuk 117
 • И. Л. Дышлюк (Харьков). Изучение особенностей менталитета славянских наций посредством лингвистического анализа (на примере концепта „род”) 133
 • Илияна Марчева. Жените и преходът в България в края на XX век и началото на XXI век 142
 • Искра Баева. Социалноикономически предпоставки за и последици от „възродителния процес” 154
 • Йорданка Гешева. За някои известни и малко известни факти около живота и дейността на Георги Пеячевич 171
 • Манчо Веков, Развитие на метрологията като помощна историческа наука - евразийски влияния 190
 • Мариана Малинова, Евразийски хоризонти пред българо-китайските финансово-икономически отношения 213
 • Maria Todorova (Urbana/Champaign). „From Utopia to Propaganda and Back” 232
 • Markus Wien (Blagoevgrad/Muencheri), Das Bild „vom Juden” in den Debatten zum ZZN - 1940 243
 • Надежда Соболева (Москва). Российская государственная символика в контексте проблем реконструкции национальной идентичности 265
 • Николай Поппетров, Българското общество и евреите (1879 - 1944 г.): обща постановка 280
 • Пенка Пейковска, Българските общности в Унгария, 1880-1910 г. - численост и миграции 302
 • Румяна Чукова. Индоктринацията на култа към Тимур в съвременната узбекска идеология 328
 • Сергей И. Муртузалиев (Махачкала). Коренные малочисленные народы Дагестана в правовом поле современной России 339
 • Stefan Troebst (Leipzig/Berlin), Bulgarien 1989: Gewaltarmer Regimewandel in Gewaltträchtigem Umfeld 350
 • Таня-Йоана Минкова, Германското влияние у нас при обучението на възпитаниците от авиационното училище за нуждите на Първата световна война 384
 • Тиен Дзиедзюн (София/Пекин). Евристични функции на род и роден край (българо-китайски паралели) 393
 • Тиен Дзиедзюн (Пекин/София), Погребални обичаи и ритуали в традиционния родов календар на българи и китайци 416
 • Цветелин Степанов. Хазария и еврейската есхатология през 10 век 431

Pomoshtni istoricheski disciplini, t. 8

ISSN 0205-2504

Помощни исторически дисциплини, том 8
SHARED PASTS IN CENTRAL AND SOUTHEAST EUROPE, 17th–21st CENTURIES: HUNGARIAN AND BULGARIAN APPROACHES
[Споделено минало в Централна и Югоизточна Европа, ХVІІ-ХХІ век: унгарски и български подходи].

Eds. Gábor Demeter, Penka Peykovska.
Sofia-Budapest, 2015, 440 p.

Table of Contents

 • Abbreviations ... 9
 • Congratulatory Address by H. E. Ambassador Biserka Benisheva ... 11
 • Congratulatory Address by Prof. DSc. Valery Stoyanov, Chairman of the Bulgarian Part of the Bulgarian-Hungarian Joint Academic Commission of Historians ... 15
 • Begrüssungsworte des Vorsitzenden der Ungarn-Sektion in der Bulgarisch-Ungarischen Historikerkommission Hon. Dozent Dr. Imre Ress ...16
 • Стефка Първева. Държавата и хората в процеса на съхраняване на паметта за военни конфликти: гражданите на Силистра в края на ХVІ–ХVІІ век ... 19
 • Mónika F. Molnár. Italian Contacts in the Ottoman–Habsburg Conflict in the Hungarian Theatre of War ... 45
 • Katalin Schrek. Evaluation of Russia's and the Sublime Porte's Great Power Status in David Urquhart's Publicistic Work (1833–1839) ... 56
 • Gábor Demeter. Regional and Ethnic Differences in the Welfare of Urban Societies during the Tanzimat Period (1844–1870). A Comparative Analysis of Priština, Vučitrn and Some Rumelian and Anatolian Settlements ... 72
 • Пенка Пейковска. Щрихи към политическата активност на Кошутовата емиграция и на унгарската общественост във връзка с Руско-турската война от 1877-78 г. ... 94
 • Vania Stoyanova. Re-reading Sources: Documents of the Diplomatic and Exarchate Institutions on the Life of the Bulgarians in Turkey between the Two World Wars ... 105
 • Teodoritchka Gotovska-Henze. Principles and Realities of World War I Peace Settlement. (A Case Study of Slovak-Hungarian Border) ... 112
 • István Janek. The Road of Slovak Politicians from Czechoslovakia to the Establishment of the “Slovakian Kingdom” with a Bulgarian Monarch and the Hungarian Diplomacy ... 133
 • László Bíró. Macedonia between the Two World Wars: Some Impacts of Integration in Yugoslavia ... 149
 • Árpád Hornyák. The Role and Aims of Turkey in the Balkan Entente According to the Hungarian Foreign Office ... 175
 • Таня-Йоана Минкова. Политиката на България в областта на авиацията в периода 1920–1940 г. и нейните европейски аспекти ... 183
 • Attila Seres. Kis iskola – nagy alku. A brailai magyar oktatás ügye a két világháború között ... 190
 • Пенка Пейковска. Брачност, брачна структура, смесени бракове сред русите в България през междувоенния период ... 228
 • Александр Стыкалин. «Наша критика не должна вылиться в крикливую перепалку». Почему разоблачение югославского «ревизионизма» в советской прессе конца 1950-х годов не достигло остроты сталинских пропагандистских кампаний ... 256
 • Jordán Miczov. Az államszocializmus évtizedei Bulgáriában (1944–1989) ... 281
 • Nadya Filipova. Cooperation or Contest: Comecon Initiatives Regarding the ‘Developing Countries’ by the Time of 1973 Oil Crisis – with Specific References to Hungary and Bulgaria ... 314
 • Irina Grigorova. Craving the Support – France in the Bulgarian–Yugoslavian Dispute during the First Half of the 1970s ... 329
 • Valery Stoyanov. Remembering the Changes in 1989 – a General Approach ... 345
 • Iliyana Marcheva. The Conflicts in Science: The First General Assembly of the Scientists and the Decommunisation of BAS (1991–1992) ... 354
 • Margit Kőszegi. Territorial Aspects of Population Decline in Bulgaria ... 381
 • Alex Ember. The International Labour Organization, Its Development in Hungary and the Current Situation in Bulgaria ... 396
 • Ina Vishogradska. Tracing Bulgarian–Hungarian Language Contact ... 411
 • Nadezhda Nikolova. Petar Miyatev and Bulgarian–Hungarian Language Relations ... 419
 • Liljana Lesznicskova. A nemzeti színszimbolikáról másképpen: a nemzeti színek a magyar és a bolgár nyelvi világképben ... 425

Pomoshtni istoricheski disciplini, t. 9

ISSN 0205-2504

Помощни исторически дисциплини, том 9
(RE)DISCOVERING THE SOURCES OF BULGARIAN AND HUNGARIAN HISTORY
[(Пре)Откриване на изворите за българската и унгарската история].

Eds. Penka Peykovska, Gábor Demeter
Sofia-Budapest, 2015, 376 p.

Table of Contents

 • Abbreviations ... 7
 • Приветствие от Н. Пр. Андраш Клейн, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България / Őexc. Klein András Magyarország bulgáriai rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének megnyitóbeszéde ... 9
 • Stefka Parveva. Inheritance Inventories (tereke defters) in the Kadı Court Records in the 17th–18th Centuries: Opportunities for a New Reading ... 13
 • Katalin Schrek. The Effects of Russia’s Balkan Aspirations on the British Diplomacy in St Petersburg. The Treaty of Adrianople and Its Consequences (1829–1832) ... 22
 • Penka Peykovska. A Kossuth-emigráció mindennapi élete az 1860-as–70-es években: egy Bulgáriában letelepedett magyar önkéntes irathagyatékából ... 38
 • Gábor Demeter, Zsolt Bottlik, Krisztián Csaplár-Degovics. Ethnic Mapping on the Balkans (1840–1925): a Brief Comparative Summary of Concepts and Methods of Visualization ... 65
 • Десислава Костадинова. Вопросы болгаро–венгерских отношений в личном архиве Стефана Стамболова ... 100
 • Gábor Szabó-Zsoldos. Scandalous Horse Purchase of the British Army in Hungary during the Anglo–Boer War ... 124
 • Chavdar Vetov. Bulgarians through the Eyes of Hungarian Photographers – Hungarians in Bulgaria through the Eyes of Bulgarian Photographers (1850–1940) ... 140
 • Krisztián Csaplár-Degovics. The Bulgarian Participation in the Third Balkan War According to Austro-Hungarian Sources ... 147
 • Krisztián Csaplár-Degovics. Serbia and the “Albanian Question” in 1912–1913 – a Re-reading of Published Triple Entente Sources ... 162
 • Attila Pandula. Der königlich-ungarische St. Stephans-Orden (1764–2014) ... 218
 • Attila Pandula. Bulgarische Orden, Ehrenzeichen, Medaillen, Verleihungen an Staatsbürgern Ungarns im Ersten Weltkrieg (1914–1918) ... 232
 • Maria Koleva. Ungarn in den ökonomischen Plänen Deutschlands, 1920–1932 (nach Dokumenten des Bayerisches Hauptstaatsarchivs, München) ... 241
 • Csaba Zsebők. The Macedonian Issue between Spring 1921 and 9 June 1923 - through the Eyes of Hungarian Diplomacy in Sofia ... 254
 • Vania Stoyanova. The USA and the Peace with Bulgaria after World War One ... 264
 • Нина Киселкова. Из дневника на политика Никола Мушанов: юни–юли 1942 г. ... 282
 • Евдокия В. Петрова. Обвинители и обвиняеми с разменени роли в политическите процеси преди и след 9 септември 1944 г. (Документи от полицейските архиви и архивите на Народния съд) ... 306
 • Ласло Биро. Нация – братство и единство: Изменения в югославской и сербской историографии ... 334
 • Иван Пейковски. Вечнозеленото дърво на Ласло Наги. Спомени ... 360